Stödboende

Rockesholm har ett nära samarbete med stödboendet Per aspera i Örebro.

Att mjuklanda i vardagen

Stödboendet Per aspera är en del i en vårdkedja. Utifrån varje individs särskilda förutsättningar, behov och önskemål är det vår målsättning att integrera honom/henne i samhället och därigenom ge möjlighet till ett självständigt liv.

Boendestödet anpassas efter varje klients behov och kan innefatta allt från sysslor som städning, matinköp, ekonomi och hälsa till myndighetskontakter. I linje med verksamhetens målsättning utgår vi ifrån att detta kombineras med daglig sysselsättning i form av exempelvis öppenvård, praktik eller studier. För många är det också väsentligt med en aktiv fritid och sunda relationer vilket vi vill understödja.

Socialtjänstens vårdplan ligger till grund för vår genomförandeplan. Under placeringstiden kommer vi att följa upp individen och ge snabb och tydlig återkoppling till klient och handläggare. Under placeringen på Per aspera ingår stöttning i dagliga rutiner och regelbundna och oregelbundna utandnings- och drogkontroller. Vi har många års erfarenhet av samverkan med olika myndigheter, skolor, praktikplatser och andra viktiga samhällsfunktioner. Efter intresse hos klienterna, både besöker vi och bjuder in olika aktörer i samhället till verksamheten, för informationsmöten och frågestunder gällande vår verksamhet.

Per aspera riktar sig till både män och kvinnor, 21 år och uppåt, med psykosocial problematik. Alla våra tilläggstjänster bygger på evidensbaserade metoder såsom tolvstegs-programmet, MI – motiverande samtal, KBT – kognitiv beteendeterapi och ÅP – återfallsprevention mm.

Nedan följer exempel på tilläggstjänster som Per aspera kan erbjuda
– MI – motiverande samtal
– ADL – träning
– Stöd i vardagen, exempelvis ekonomisk planering och matlagning.
– Social träning
– Kriminalitetsprogram
– Stöd till sysselsättning/praktik
– Anhörigstöd och anhörigprogram
– Nätverksarbete/möten
– Stöd vid myndighetskontakt
– Rockesholms öppenvård Lyftet Örebro
– KBT – samtal
– Dokumenterade urin- och utandningsprover
– Boendestöd i en av Rockesholms träningslägenheter

Kontaktuppgifter till Per aspera
Telefon: 076-777 25 15
Fax: 019-33 11 14

Adress:
Apelvägen 16
703 58 Örebro