Motivation & Primärbehandling

Många missbrukar alkohol och droger antingen för att få en ”kick” eller för att man inte mår bra, men de flesta som missbrukar får fysiska och psykiska problem som konsekvenser av missbruket. Även spelberoende klienter får regelrätt fysisk abstinens när spelandet upphör, trots att ingen kemisk substans har tagits.

Rockesholms mål med behandlingen är att klienten ska uppnå nykterhet och drogfrihet under och efter behandlingen. Men nykterhet och drogfrihet är också ett mål att kunna uppnå andra mål i livet som annars inte skulle vara möjliga att uppnå. Vi vet många klienter som har skapat sig en fantastisk framtid när målen med nykterhet och drogfrihet uppnåtts.

För att bibehållen nykterhet och drogfrihet ska uppnås behöver vi hjälpa honom/henne till ett välbefinnande utan alkohol och droger, annars finns det uppenbara risker för återfall. SBU har visat att 12-stegsprogrammet och kognitiv beteendeterapi (KBT) utgör två av de mest effektiva behandlingsmetoderna för missbruk/beroendetillstånd. Vi har därför integrerat dessa metoder i motivations- och primärbehandlingen, både på gruppnivå och i individuella samtal. Vi använder även andra, oftast KBT-baserade, metoder när så behövs. Några av dessa metoder som visat sig ha god effekt är motiverande intervjuteknik (MI), Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Community Reinforcement Therapy (CRA), känsloreglering och återfallsprevention (ÅP). Vi har också, för dem som är i behov av detta, kriminalitetsprogram. Efter inskrivning deltar klienten två till tre veckor i utrednings- och motivationsbehandling. Den avslutas med att vi i samråd med uppdragsgivare och klient upprättar en individuell behandlingsplan, i vilken uppdragsgivarens vård-/behandlingsplan integreras. Därefter följer fyra till sex veckors primärbehandling.